цпто
корпус 3  
 
 
2016-2017 н.р.

ЗВІТ директора

ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну»

 за 2016-2017н.р.

Белоусової Тамари Павлівни

 

 

В 2016-2017 навчальному році колектив працював керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за № 442/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06. 2006 за № 711/12585 (зі змінами затвердженими наказом МОН України 10.07.2015р. № 746), Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 770), Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784 Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 № 14/20327, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), Статутом, схваленого на зборах трудового колективу протокол №  1 від 8.01.2014 р., а також нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України.

Наказом №69 від 20.02.2017 року створено навчально-практичний центр з підготовки робітників за професіями "Кравець. Закрійник" (http://vpu.mk.ua/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=12&Itemid=38) В роботу НПЦ впроваджено інформатизація і комп’ютеризація процесу професійного навчання, новітніх швейних технологій та дизайну одягу за допомогою комп’ютерного програмного комплексу «JULIVI» фірми САПРЛЕГПРОМ. Створені виробничі бригади, які на підставі рішення методичної комісії «Щвейне мистецтво» та розробленому бухгалтерською службою прейскуранту розцінок активно надають швейні послуги населенню.

Державна реформа профтехосвіти є важливим кроком у забезпеченні ринку праці висококваліфікованими фахівцями, завдячуючи цьому є можливість довести, що професія «Кравець. Закрійник» – це актуальний напрямок розвитку для талановитої молоді та вклад держави у майбутнє.

У 2016-2017 році у навчальному закладі здійснювалася підготовка

за професіями:

5141 Перукар (перукар-модельєр)

7433 Кравець

7344 Фотограф (фотороботи), Оператор комп’ютерного набору

за спеціальностями:

5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів»

5.05160201 «Швейне виробництво»

Виконання регіонального замовлення – 100 %.

Підводячи підсумки роботи педагогічного колективу МВПУТД за 2016-2017 навчальний рік було встановлено:

На 01.09.2016 рік контингент училища становив - 1096 учнів, (з них на бюджетній основі вчилися 578 учнів, за кошти фізичних та юридичних осіб – 472 учня і слухачі від Центру зайнятості - 46 осіб).

За виконанням навчальних планів і програм, моніторингом навчальних досягнень учнів здійснювався постійний контроль: в кінці кожного семестру та  протягом семестру 2-3 рази перевірялись журнали теоретичного навчання, табелі вичитаних годин, екзаменаційні та залікові відомості, протоколи поетапних (державних) кваліфікаційних атестацій, протоколи державних кваліфікаційних комісій, зошити індивідуальної роботи з учнями.

Проведений аналіз показав, що:

– викладачами ІІ ступеня була розроблена навчально-плануюча  документація згідно стандартів з кожної професії і предмету;

– викладачами ІІІ ступеня скориговані науково-методичні комплекси з урахуванням регіонального компоненту, які були розглянуті і погоджені на засіданнях методичних комісій  в установленому порядку;

– всі викладачі і майстри в/н виконали навчальні плани і програми з усіх предметів, професій і спеціальностей за навчальний рік  згідно робочих навчальних планів.

Проведений аналіз якості знань учнів протягом року показав, що якість знань учнів І-х курсів за результатами І семестру підвищилась у порівнянні з середнім балом шкільного атестату, що свідчить про те, що учні цілеспрямовано прийшли до нашого навчального закладу і зацікавлені в оволодінні обраної професії, предмети професійного направлення читають викладачі, які добре володіють фактичним матеріалом, сучасними технологіями проведення уроків, враховують індивідуальні особливості учнів. За результатами ІІ семестру у більшості груп якість знань залишились незмінною, а в інших збільшилась від 0.2 до 0.6 бала.

На ІІІ ступені моніторинг якості знань учнів  проводився за результатами тематичного, семестрового оцінювання, екзаменаційних сесій, для проведення яких були розроблені тести екзаменаційних білетів і теми курсових та дипломних робіт, які були розглянуті і погоджені на засіданнях методичних комісій швейного та перукарського мистецтва.

Аналіз результатів зимової та літньої екзаменаційних  сесій показав, що більшість учнів груп молодших спеціалістів володіють теоретичним матеріалом на достатньому рівні.

У 2016-2017 н.р. було випущено  у зв’язку із закінченням навчання 267 учнів, з яких  35 випускників отримали  дипломи з відзнакою, що становить 11,2 % від загальної кількості випускників. Кількість відмінників на І-ІІІ курсах – 12.5% від загальної кількості учнів.

З метою виконання регіонального замовлення на 2017 рік  укладено договори про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між навчальним закладом і замовником робітничих кадрів за професіями та спеціальностями:

5141 «Перукар (перукар-модельєр)» - 120 чол.;

7433 «Кравець» - 90 чол.;

7344 «Фотограф (фотороботи)». 4112 «Оператор комп’ютерного набору»- 30 чол.;

5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів»-30 чол.;

5.05160201 «Швейне виробництво» - 20 чол.;

5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» - 20 чол.

У зв’язку з розширенням ринку праці, потребою в кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах протягом навчального року розширився спектр роботодавців, які  виявили бажання укласти двосторонні договори з нашим навчальним закладом, а саме: ФОП «Іванова І.В.», ФОП «Кулініч Н.М.», ФОП «Орлова О.К.», ФОП «Моденко О.В.», ФОП «Ніколенко», ФОП «Мєдвєдєва І.А.», Виробничо-торговельна фірма «ВЕЛАМ», Приватне підприємство «Фабрика белья «Соната».

Учні швейного та перукарського відділень проходили виробничу, технологічну та переддипломну практику на підприємствах м. Миколаєва, а саме: ТОВ «ШП «Новий стиль», ТОВ «Марсана», ФОП «Курючкіна І.В.», ПП «Дайм-Трейд», ФОП «Бандура О.О.», ФОП «Жирнова С.О.», ФОП «Савченко І.М.»,  ФОП «Судьєва С.А.», ПП «Служба реклами Деменських», ТОВ Перукарня «Чаруня», ФОП «Рафаловська О.В.», де виконували роботи різного рівня складності згідно навчальних програм. Виробнича практика учнів проводиться з метою удосконалення здобутих знань,  умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх  соціальної,  психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. Тісна та плідна співпраця з соціальними партнерами - замовниками дає можливість забезпечити вивчення учнями встановлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил; якісне проведення виробничої, технологічної та переддипломної практики для підготовки кваліфікованих та висококваліфікованих робітників.

Учні І, ІІ, ІІІ курсів в повному обсязі виконали перелік навчально-виробничих робіт за професіями, з метою оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що передбачені робочою навчальною програмою професійно-практичної підготовки.

Проведений конкурс фахової майстерності серед учнів І курсів за професією «Перукар (перукар-модельєр)», кваліфікація: перукар, перукар 2 класу, з метою виявлення рівня знань спеціальних предметів, умінь та навичок професійно-практичної підготовки. За результатами конкурсу:

І місце – Глушак Олена Сергіївна, учениця групи № 107/108,

майстер в/н Лященко В.В.;

ІІ місце – Рижінська Юлія Андріївна, учениця групи № 111/112,

майстер в/н  Гордієнко К.С.;

ІІІ місце – Луковець Валентина Леонідівна, учениця групи № 113/114,

майстер в/н Нюхова Л.В.

Згідно Постанови від 27.08.2010р. № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» працевлаштування випускників виконується за двосторонніми договорами, укладених між навчальним закладом і замовником (соціальним партнером), а також багатосторонніми договорами для забезпечення випускників першим робочим місцем. У 2016/2017 навчальному році було випущено 294 чол.:

кваліфікованих робітників:

«Перукар (перукар - модельер )» - 116 чол.

«Кравець» - 84 чол.

«Фотограф (фотороботи). Оператор комп’ютерного набору» - 30 чол.

молодших спеціалістів:

«Швейне виробництво» - 19 чол.

«Моделювання та конструювання промислових виробів» - 29 чол.

«Перукарське мистецтво та декоративна косметика» - 16 чол.

За результатами випуску:

- вступ на навчання, на курси цільового призначення, вступ до ВНЗ - 229 чол.

- працевлаштування - 39 чол.

- декретна відпустка - 23 чол.

- інше - 3 чол.

Випускники за спеціальностями: «Моделювання та конструювання промислових виробів» та «Швейне виробництво» розробили творчі колекції одягу «Авантюристка», «Galaxy  flower», «Чарівні візерунки» під керівництвом майстрів виробничого навчання Кругляк І.В., Мазуренко С.Л., Губарь О.О. Молодші спеціалісти за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» виконували видовищні зачіски в різноманітних стилях з урахуванням джерела натхнення.

Таким чином, навчальний заклад веде якісну підготовку кваліфікованих та висококваліфікованих робітників, які конкурентоспроможні на ринку праці.

У 2016-2017 році в ІІІ (обласному) етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що проходив 04 лютого 2017 року, серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, П’ясковська Влада , учениця групи 405-406 посіла ІІ місце.

Підготовлено навчально-методичні матеріали з метою підготовки кваліфікованих робітників для Центру зайнятості з професій «Перукар (перукар-модельєр)» (кваліфікація: перукар), «Манікюрник» (кваліфікація: 2 розряд ІІ клас; 3 розряд І клас), «Педикюрник» (кваліфікація: 2 розряд ІІ клас; 3 розряд І клас), «Кравець» (кваліфікація: 2-3 розряд), «Адміністратор» (кваліфікація: адміністратор), «Закрійник» (кваліфікація: IV розряд), «Візажист» (кваліфікація: візажист), «Візажист-стиліст» (кваліфікація: візажист-стиліст), «Вишивальник» (кваліфікація: 1-2 розряд), «Фотограф (фотороботи)» (кваліфікація: 3 розряд).

Здійснювалась навчально (науково)-методична робота на рівні начального закладу– впровадження ДСПТО з професії 7344 Фотограф (фотороботи).

Вивчено, узагальнено та впроваджено актуальний педагогічний та виробничий досвід. Підготовлено до друку та видано методичні матеріали:

Ємченко Н.О.

Методичні рекомендації до виконання ЛПР з теми «Обробка сучасних кишень: кишені-орігамі»

Бєлоусова С.М.

Нові виробничі технології: система інтенсивного двофазного захисту волосся з ефектом ламінування

Сорочан Т.А.

Конструювання та моделювання одягу (курси цільового призначення «Крій та шиття»)

Гапонова Л.А.

Застосування ноосферної освіти на заняттях з дисциплін «Теорія дизайну», «Рисунок», «Кольорознавство», «Пластанатомія»

Лященко В.В.

Опорні конспекти з предмету «Перукарська справа»

Белінська О.Г.

Основи моделювання і художнього оформлення виробів

Крекота С.В.

Майстер-клас: корсет

 

 

 Пройшли курси підвищення кваліфікації на базі МОІППО:

 

2016-2017 н.р

План

Факт

3

3

 

Курсове підвищення кваліфікації викладачів на базі Університету менеджменту освіти (ІПО ІПП м. Біла Церква).

 

2016-2017 н.р

План

Факт

8

8

Курсове підвищення кваліфікації майстрів в/н на базі Університету менеджменту освіти (ІПО ІПП м. Біла Церква).

 

2016-2017 н.р

План

Факт

9

9

 

Відповідно до пункту 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 № 14/20327),  на підставі рішення атестаційної комісії ДНЗ «МВПУТД» від  31 березня 2017 року, протокол засідання № 2:

Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше встановленому тарифному розряду:

12 тарифний розряд:

-   майстрам виробничого навчання професій швейного напрямку Штакіній О.І., Удовенко Л.В.;

-   майстрам виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр)» Бєлоусовій С.М., Лященко В.В., Балашовій Н.В., Гичці Л.І.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» викладачу предмета «Основи теорії дизайну» Гапоновій Л.А.

Встановлено 11 тарифний розряд майстрам в\н професій швейного напрямку Сорочан Т.А., Вольгушиній І.О., Крекоті С.В.

Встановлено 12 тарифний розряд майстру в\н професій швейного напрямку Ємченко Н.О.

Відповідають займаній посаді старші майстри Мавродієва Н.І., Павленко О.О.

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації від 20.04.2017р. № 350, на підставі рішення атестаційної комісії департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації від 18.04.2017, протокол № 5.

Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню

- «спеціаліст вищої категорії»:

викладачам предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Перукар (перукар-модельєр)» Бєлоусовій С.М., Лященко В.В., Балашовій Н.В., Гичці Л.І.

викладачам предметів професійно-теоретичної підготовки професій швейного напрямку Белінській О.Г., Ємченко Н.О.

- «майстер виробничого навчання ІІ категорії» майстру виробничого навчання професій швейного напрямку Ємченко Н.О.

- «майстер виробничого навчання І категорії»:

- майстрам виробничого навчання професії «Перукар (перукар-модельєр)» Бєлоусовій С.М., Лященко В.В., Балашовій Н.В., Гичці Л.І.;

- майстру виробничого навчання професій швейного напрямку  Штакіній О.І.

- «старший викладач»:

- викладачам предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Перукар (перукар-модельєр)» Бєлоусовій С.М., Лященко В.В., Балашовій Н.В., Гичці Л.І.

- викладачам предметів професійно-теоретичної підготовки професій швейного напрямку Белінській О.Г., Ємченко Н.О.

Присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» майстру виробничого навчання професій швейного напрямку  Удовенко Л.В.

Ефективно працював колектив в минулому році над впровадженням інформаційно-комунікаційних та здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес. Створено базу даних комплексно-методичного забезпечення на електронних носіях. Використовувався скап-зв'язок з навчальними кабінетами та майстернями, оновлювався сайт методичної роботи – віртуального методичного кабінету http://www.mvputd.edukit.mk.ua/.

Колектив брав участь у вебінарах Всеукраїнського та обласного рівня. Педагогічний колектив підвищував свій професійний та методичний рівень шляхом самоосвіти, участі у семінарах, майстер-класах.

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: фізичне виховання; національно-патріотичне; громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; морально-етичне виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання.

Національно-патріотичне виховання

Ціннісне ставлення до суспільства та держави:

організовано проведення пошукової роботи для поповнення музейної кімнати експонатами на військову тематику;

проведено відео привітання  до Дня Збройних Сил України;

проведено урок - пам’яті «Нація героїв» до відзначення Дня Героїв Небесної Сотні;

організовано  покладання квітів до пам’ятника Вічного вогню;

проведено урок Пам’яті «Моя земля – земля моїх батьків», присвячений звільненню м. Миколаєва від німецько-фашистських загарбників;

організовано покладання квітів до монументу Вічного вогню та зустріч з ветеранами війни;

оформлено інформаційний стенд «Ми будемо довго пам’ятати і вам забути не дамо…» до Дня визволення України від фашистських загарбників;

оформлено виставку  періодичних видань «Ми – Українці! Ми – Народ!» до Дня Гідності та Свободи;

проведено акції та флешмоби: «Одягни вишиванку» до дня Вишиванки; «Я розмовляю українською» до дня Рідної мови;

Превентивне виховання

Ціннісне ставлення до себе, свого фізичного, психічного, духовного, здоров’я, вироблення імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці:

укладено договори про співпрацю з сектором молодіжної превенції  Заводського відділу поліції ГУНП в  Миколаївській області;

сформовано  склад Ради профілактики правопору¬шень та склад піклувальної ради.

проведено  зустріч з працівниками кримінальної поліції «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх» (вересень);

проведено правовий  квест «Права і обов’язки дітей» (жовтень);

проведено  виховну годину «Закон для тебе – ти для закону» (листопад);

проведено  виховну годину до дня прав людини «Хочу. Можу. Треба» (грудень);

проведено  виховну годину «Азбука громадянина» (лютий);

проведено тематичну годину з правознавства «Поговоримо про закон» із залученням спеціалістів відділу поліції ГУНП в  Миколаївській області (березень);

проведено правову годину «Безпека, свобода та права людини» (квітень);

проведено бесіди з трудового законодавства на тему: «Права і обов’язки працівника і роботодавця» (травень);

профілактичні заходи: «круглий стіл» для учнів І – ІV курсу на тему «Крок в нікуди» з переглядом відеофільмів «Станція призначення – життя», «Життя на продаж» (реж. В.Яковенко), тематичний захід «Жорстокість і насилля» в рамках відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Фізичне виховання

Фізичне виховання спрямоване на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності:

акція до Дня Здоров’я «Спорт – це життя» -  прищеплення учням любові до спорту та поваги до людей, які ним займаються та проведено виховну годину «Всесвітній день здоров’я»;

проведено «Всеукраїнський Олімпійський тиждень та Дня фізичної культури та спорту 2016-17 н.р.»: «Кращий у стрибках в довжину», «Міцні руки» (штовхання ядра);

проведено змагання  серед дівчат в залік Спартакіади з настільного тенісу, шахів, волейболу, змагання з наст. тенісу, волейболу,  – Кубок « МВПУТД»; турнір з шахів серед учнів І-ІV курсів. Відбір на ХVІ Молодіжні ігри; змагання з танцювальної аеробіки; змагання «Соколине око» гри Дартс серед дівчат в залік Спартакіади; на обласних спортивних змаганнях з усіх видів спорту учні посідають призові місця, а саме:  легка атлетика - І місце, шахи - ІІ місце,  настільний теніс – І місце, волейбол – І місце. За підсумками XVІ Молодіжних спортивних ігор серед учнів ПТНЗ області учні посіли почесне І місце.

Проведено зустріч з провідними спортсменами Збірниками України які виступають на Чемпіонатах Європи, Світу (по групах).

Проведено змагання, присвячені дню Збройних Сил України та новорічного спортивного вогника для учнів «Мандрівка у новорічну казку».

Проведено спортивне свято «Спортивні красуні», присвячене Міжнародному Жіночому дню.

Художньо-естетичне виховання

Організовано роботи гуртків «Фотоаматор», «Художня вишивка», «Англійська мова» та модельно-хореоргафічна студія «Елегант»;

проведенно конкурс композицій з природних матеріалів «Краса осені мовою квітів»;

проведенно вітальний вечір до Дня працівників освіти «Найдорожчий скарб – Учитель …»;

організовано перегляд вистави у МХДРАТ;

проведено свято-конкурс творчих робіт учнів до свята «Цікавий світ твоїх захоплень»;

організовано свято – конкурс до дня Святого Валентина «І вірить серце у любов і доброту»;

організовано і проведено  святкове привітання до міжнародного жіночого дня «А березня вітер несе хай надію»;

проведено літературну світлицю «Сторінками поезії» до Всесвітнього дня поезії;

проведено конкурс творчих робіт до Великодніх свят «Великдень славить писанка барвиста»;

проведена шоу-година гумору «Щирий сміх продовжує життя» до дня Гумору та сміху;

проведено виховний захід до Міжнародного дня захисту дітей «Країна дитинства».

Громадянське виховання – формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною.

Уроку–презентація «Слався, Вітчизно, соборна та вільна» до Дня Соборності та Свободи України;

Літературна година «Шевченко - символ національної єдності» до дня народження Т.Г.Шевченка;

Інформаційна година «Євросоюз. Дізнайся більше» до Дня Європи;

Бесіда “Живи та міцній незалежна держава!” до дня Конституції України;

Літературна година «Маленький, але міцний вогонь…» до 160-річчя від дня народження Івана Франка;

Оформлено інформаційно-ілюстрованого перегляду «Обличчя української історії: М. Грушевський» до 150 річчя з дня народження.

Участь у благодійній акції «Дари осені» та акції доброти до Дня Святого Миколая та Новорічних свят.

Трудове виховання — процес формування потреби в праці і сумлінного, творчого ставлення до неї, гордості за свою професію, високих моральних і професійних рис громадянина, працівника, фахівця, вироблення практичних умінь і навичок культури праці.

учні І і ІІ курсів професії «Кравець» виготовили сценічні костюми для дитячих хореографічних колективів благодійного фонду «Доброта і довіра» (http://vpu.mk.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=29) та пошили 60 прапорів Мальти для участі в Європейському параді до дня Європи;

З учнями ІІІ – ІV курсів були проведені заняття за просвітницькою програмою «Від мрії до реальності», яка допомогла учням підготуватися до професійної діяльності та легко орієнтуватися на ринку праці.

Морально-етичне виховання – це виховний вплив, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності:

проведено бесіду з елементами тренінгу для учнів І-ІV курсу на тему: «Толерантність врятує світ» до Міжнародного дня толерантності;

проведена година спілкування до Міжнародного Дня інвалідів «Збираємо тепло сердець»;

проведено виховну бесіду з елементами тренінгу до дня Святого Валентина «На крилах любові»;

проведено бібліотечний урок до Дня Святого Валентина «Є в коханні і будні і свята».

Здоровий спосіб життя – це спосіб життя, заснований на принципах моральності, раціонально організований, активний, трудовий, що загартовує і, в той же час, захищає від неблагополучних дій оточуючого середовища, що дозволяє до глибокої старості зберігати моральне, психічне та фізичне здоров’я:

з учнями І курсу проведено заняття за програмою «Профілактика ВІЛ/ІПСШ та формування відповідальної безпечної поведінки серед молоді»;

проведена акція до дня боротьби зі СНІДом «Зупинимо СНІД разом!»;

проведено відеолекторій «Коли дівчинка дорослішає» з подальшим обговоренням;

проведено годину спілкування «Чому люди палять?» до Всесвітнього дня без тютюну

Найбільшу увагу в  своїй  роботі протягом  року педагогічний колектив навчального закладу приділяв вихованню в своїх учнях моральних якостей: доброзичливості, поваги до людської гідності, милосердя, доброти, людяності, толерантності, порядності; потреби в емоційному та духовному контактах з людьми, потреби у самоповазі, співчутті і співпереживанні людям, бажання допомогти, гуманної поведінки, а також патріотизму, національної самосвідомості, відданості Батьківщині, прагненню служити її інтересам, тому  що  робота з формування у дітей  та молоді моральних  та громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу є одним із найважливіших завдань педагогів.

Питання роботи зі зверненнями громадян у закладі  знаходиться на постійному безпосередньому контролі у директора. Відповідно до аналізу роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік, ця робота визнана такою, що організована та проводиться на достатньо високому рівні.

Так, нормативна база з питання звернення громадян у закладі є в повному обсязі. Відповідальною особою за ведення діловодства за зверненнями громадян є секретар. Графік особистого прийому громадян адміністрацією училища складається регулярно, кожного року затверджується  наказом, розміщується на сайті та у корпусах закладу. Розроблені, затверджені наказом  та виконуються заходи на виконання Указу Президента від 07.02.08 р. № 109. Функціонує «телефон довіри», кожної останньої середи місяця відповідно до графіку адміністрацією проводяться сеанси «Гарячої лінії».

Розроблені та затверджені наказами  Положення про роботу телефону  довіри, Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян адміністрацією училища, Порядок проведення телефонних «гарячих» ліній адміністрацією закладу, а також індекси питань до звернень. Діловодство за зверненнями громадян ведеться у відповідних журналах згідно з Інструкцією.

Протягом 2016-2017 навчального року безпосередньо до ДНЗ «МВПУТД» письмових звернень не надходило, заявлено на особистому прийомі у директора – 8, з яких 2 звернення - соціально незахищених  осіб (пенсіонера та безробітної). Такі звернення завжди знаходяться на особистому контролі у директора, як того і передбачає законодавство. Колективних та повторних звернень не було.

Питання, з якими зверталися громадяни на особистому прийомі:

-   про працевлаштування - 4 звернення, з них: 3 – задоволені, 1 – відмовлено через відсутність відповідних вакансій;

-   про можливість відстрочення оплати за навчання – 4 (задоволені).

Усі звернення на особистому прийомі  розглянуті у той же день, питання вирішені одразу - порушень термінів розгляду не було.

Скарг на дії адміністрації закладу чи педагогічного колективу до училища не надходило. Звернень на телефон довіри та гарячу лінію не було.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян за календарний рік щосічня розглядається на педагогічній раді закладу.

Інформація про роботу зі зверненнями громадян у ДНЗ «МВПУТД» (з графіками особистого прийому) щоквартально оновлюється на сайті закладу, для чого створено окремий розділ.

На сьогодні МВПУ технологій та дизайну – заклад нового типу, в якому здійснюється ступенева підготовка кваліфікованих робітників та висококваліфікованих робітників швейного напрямку, перукарського мистецтва, декоративної косметики, фотомистецтва із сучасним інтер’єром та устаткуванням, адже спільна праця всього колективу спрямована на реалізацію підготовки фахівців в галузі легкої промисловості та сфери послуг, всебічний розвиток особистості та найвищої цінності в суспільстві, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей виховання високих маральних якостей, формування громадян, здатних для свідомої суспільної розбудови нашої держави – України.

 
  сайт создан студией Мотив