цпто
корпус 3  
 
 
Учбова діяльність
Модернізація освітнього процесу в умовах ступеневої освіти МВПУТД

 

 

 

Миколаївський Центр професійно – технічної освіти №1 був заснований у 2000 році після акредитації ПТУ №26 в Центрі проводиться підготовка кваліфікованих робітників по двом відділенням, перукарське та швейне. Загальний контингент Центру 1000 учнів. Інженерно педагогічний колектив 113 робітників. Основна загальна мета Центру, інакше кажучи місія визначається як стійке положення Центру на ринку професійних освітніх послуг і його динамічний розвиток та підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних робітників які би задовольняли потребам працедавців. Для цього потрібна якісна підготовка, під якістю професійної освіти розумію досягнення такого рівня професійного розвитку особистості випускника ЦПТО № 1, який би задовольняв вимогам працедавців, відповідав би державним освітнім стандартам й особистісному потенціалу учня. Реалізація через:

- впровадження особистісно – орієнтованої технології навчання;

- індивідуальний та диференційний підхід в процесі навчання;

- гуманізація навчання;

- впровадження та удосконалення активних методів навчання для вираження особистості учнів;

- впровадження і вдосконалення інтерактивних методів навчання;

- використання простих проблемних ситуацій;

- конструювання дидактичного матеріалу різного типу, виду і форми роботи для створення ситуації успіху кожного учня.

Під економічною ефективністю розумію врахування економічних реалій і тенденцій сьогоднішнього дня. Менеджмент не повинен орієнтуватися на значне розширення бюджетної частини, а в більшій мірі на збільшення позабюджетних вливань, на їх більш ефективне використання.

Після прийняття Закону України «Про освіту», «Про професійно – технічну освіту» важливим фактором стала ступенева освіта. Ступенева структура від простого до складного дає позитивний результат. Але життя вирує, постійно змінюється, і до процесу навчання пред'являються сучасні вимоги, особливо до професіоналізму випускників. Наші випускники повинні зуміти пристосуватися до умов сьогодення.

Теми дипломних робіт пропонуються учням не тільки згідно з навчальним змістом курсу, але й такі, що повинні становити, бути пов'язані з їхньою діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань з вивчених предметів. Обов'язково велика увага приділяється регіональному компонентові, виготовленню і описанню окремих зразків одягу в українських національних традиціях.

Цьому передує велика підготовча робота: діяльність учнівського театру моди, «Елегант», учнівського самоврядування. Предметом діяльності цього театру є проведення спільних та самостійних досліджень, проектних, конструкторських та технологічних робіт, виготовлення експериментальних зразків виробів, створюються колекцій моделей одягу, результати цієї роботи знаходять відображення в дипломних роботах.

Наш навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів за напрямом «Легка промисловість» за двома спеціальностями: «Моделювання та конструювання виробів народного вжитку» та «Швейне виробництво», тобто ведеться ступенева професійно-технічна освіта молоді, яка прийшла в наш заклад не тільки здобути професію, але й отримати спеціальність техніка-технолога швейного виробництва або модельєра-конструктора.

За цей час студенти отримують знання з гуманітарного, соціально-економічного, природничонаукового циклів, розширюють і поглиблюють знання з професійно-теоретичної підготовки, проходять навчальну, технологічну і конструкторську практики як в стінах навчального закладу, так і на підприємствах міста. Переддипломна практика здійснюється на підприємствах замовників як міста, так і області із подальшим працевлаштуванням.

З метою реалізації безперервної підготовки спеціалістів і отримання вищої освіти молоді Центр уклав договори про навчально-науково-виробничий комплекс:

з Київським державним університетом технології і дизайну, який вже шостий рік працює на базі нашого Центру. В цьому році відбувся перший випуск спеціалістів; багато майстрів нашого навчального закладу закінчили цей ВНЗ і отримали спеціальність «Інженер-технолог-конструктор швейних виробів».

Впровадження модульних технологій виробничого навчання в системі ступеневої підготовки. (концентрування програмного матеріалу по розділам, не дублювання тем в інших дисциплінах).

Впроваджуючи даний експеримент, аналізуючи всі його етапи, педагоги Центру створюють посібники, методичні рекомендації (наприклад, «Ліквідація прогалин в знаннях і уміннях учнів» і, особливо, електронні підручники).

На ІІІ ступені навчання передбачено збільшення кількості годин в об'ємі дисципліни на той розділ, який був погано засвоєний на ІІ ступені.

І найголовніше – поступово переходити до самостійної роботи.

Сьогодні безперервна освіта стає умовою успішного існування людини в суспільстві. І нам потрібна неперервна професійна освіта. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації проходила б не як набуття предметно – орієнтованих знань, а як творчість новаторів, творців, здатних ініціювати і реалізувати інноваційні підходи до досконалості своєї професії.

Вітчизняну освіту 21 століття необхідно планувати потужною, переважно зростаючою в професійно технічній галузі. Причина цього – у зростаючий складності, інтелектуалізації техніки, навіть у близькому майбутньому. Висококваліфікований спеціаліст – робітник – ключова і масова постать у технологічному світі майбутнього у сферах виробництва. Освіта і кваліфікація повинні бути адекватними рівню науково – технічних сучасних і майбутніх досягнень людства.

 

Рибачек Лілія Тимофіївна

ВИХОВНА СИСТЕМА ЦПТО № 1

(з досвіду роботи заступника директора

з навчально-виховної роботи)

 

Головним завданням Центру професійно-технічної освіти №1 виховати громадянина України, становлення компетентної, творчої особистості, якій притаманне почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина.

Виховна робота Центру професійно-технічної освіти № 1 як складова з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів – це система організаційно – педагогічних заходів, спрямованих на формування гармонійно розвиненої, освіченої, соціально - активної і національно – свідомої молодої людини, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями і є носієм кращих надбань національної культури.

Одним з головних напрямів цієї роботи є формування особистості як професіонала – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці в ХХІ ст. Це досягається в навчальному закладі за рахунок надання учневі свободи вибору рівня освіти – робітник або молодший спеціаліст.

У річному плані виховної роботи Центру визначено такі напрями роботи:

Ø вивчення контингенту учнів і виявлення групи ризику;

Ø формування світогляду, політичної, правової культури, національної свідомості, передбачені заходи з превентивного виховання;

Ø вдосконалення організації виробничого навчання та практики, розробка планів виробничого навчання підбір навчально-виробничих робіт;

Ø формування в учнів, студентів правил культури поведінки, етики і тактовності;

Ø формування творчої, працелюбної особистості, компетентного спеціаліста, цивілізованого господаря шляхом заходів з трудового виховання;

Ø формування духовності шляхом заходів з родинно-сімейного виховання;

Ø художньо-естетичне виховання;

Ø формування екологічної культури особистості;

Ø виховання учнів на патріотичних традиціях та народних звичаях українського народу;

Ø громадянське виховання. Ціннісно-орієнтовна діяльність.

Ø керівництво, контроль і методичне забезпечення виховної роботи;

Ø формування здорового способу життя;

Ø підвищення педагогічної та професійної підготовки майстрів виробничого навчання та викладачів з питань нової техніки і технології вивчення, впровадження та розповсюдження передового педагогічного досвіду;

Довіра до учня, зняття зайвої надопіки з боку інженерно-педагогічних працівників Центру дає змогу формувати у молоді правову культуру та громадянську відповідальність: виховує в них інтелектуальну людину, яка сама приймає рішення і несе за них відповідальність, вміє підпорядковувати свої почуття розумові, організувати себе на ведення здорового способу життя.

Одвічні проблеми добра і зла, любові і ненависті, дружби і кохання збирають нас на години спілкування, диспути, відверті розмови. А хвилини пам’яті сприяють формуванню в учнів шанобливого ставлення і поваги, сміливості, старанності, благородства.

І як результат, наш навчальний заклад вже багато років не має жодного правопорушення, практично поодинокі випадки пропусків занять без поважних причин. У навчальному закладі панує добра атмосфера, дуже високе почуття поваги учнів до педпрацівників і педпрацівників до учнів.

Важливе місце в розвитку і закріплені в учнів інтересу до обраної професії, вдосконалення своєї кваліфікації, бережливого ставлення до надбань національної культури, здорового способу життя відводиться роботі спортивних гуртків і гуртків художньої самодіяльності.

 

Організація позаурочної роботи-шлях до
розвитку творчої особистості.

 

Енергійним і успішним професійно-технічним навчальним закладом міста Миколаєва сьогодні є Центр професійно-технічної освіти № 1. Вчитися сюди приходять за велінням серця, за спадковістю та інтуїцією, щоб розкрити душевний і творчий талант, розвинути природні здібності, реалізувати себе. Тут дорослі та юні допомагають один одному задовольнити амбітності і прагнення до прекрасного, набути досвіду і професійної майстерності, стверджуватися як особистості, досягти добробуту і життєвого успіху.

Юнацький вік - особлива пора. Це час формування духовних цінностей особистості, час, коли кожний шукає свій шлях, активно намагається виразити своє ставлення до життя.

Талановита людина відрізняється здатністю долати сталі стандарти і шаблони, знаходити нові неординарні рішення, проявляти творчість, ініціативу. Тож розвиток таланту, творчих здібностей—одна з основних завдань нашого навчального закладу. Діяльність Центру направлена не лише на оволодіння професією, а й на духовне становлення особистості учня, формування рис громадянина України, створення умов для самореалізації учнів в різних видах творчої діяльності, адже нині наша держава, як ніколи, відкриває шлях молодим, ініціативним, творчим, політично зрілим і активним.

Перед Центром професійно-технічної освіти №1, перед кожним викладачем та майстром виробничого навчання, постає задача надзвичайної важливості: досягти того, щоб кожній дитині, яка вступила до ЦПТО №1 передати свої професійні уміння і навички, навчити обраній професії, а також, обов'язково виховати ініціативну, думаючу людину, здатну на творчій підхід до будь-якої справи, за яку б вона не взялася.

Кожному учню необхідно створювати такі умови для самоствердження, коли він доводить, що також може щось створити на рівні з майстром, а то навіть і краще.

Учень повинен переживати ситуацію успіху. Інакше рано чи пізно він втратить інтерес до знань. Виходячи із вказаних висновків, ми поставили перед собою наступну задачу: зробити учнів творцями.

Виявити свої таланти і здібності можна лише випробувавши себе в різних сферах діяльності і доклавши максимум зусиль, саме тому творчість наших учнів багатогранна та виявляється у різних сферах діяльності.

Значні виховні можливості щодо виявлення творчих здібностей має наш заклад. Кожен учень Центру у свій вільний час може себе реалізувати з користю, а саме: попрацювати у читальному залі бібліотеки, брати участь у різноманітних виховних заходах; колективно відвідувати кінотеатр, театр чи музей; самостійно займатись спортом у спортивному залі Центру (до речі, двері якого постійно для всіх відкриті); займатися в спортивних секціях; випрямити осанку під час занять театру мод, а також проявити свою фантазію.

Особливо яскравими є творчі здобутки учнівського театру мод «Елегант». На сьогодні театр мод, завдячуючи своїм досягненням став візитною карткою Центру професійно-технічної освіти №1. Не залишилось у місті жодного майданчика, подіуму та сцени де не виступав би з показом театр моди «Елегант» ЦПТО №1.
З кожним навчальним роком театр поповнюється творчими колекційними виробами, що створюють учні під керівництвом майстрів виробничого навчання та викладачів спеціальних дисциплін Белінської О.Г., Гумовської І.С., Дімітрової Є.М. та інших, адже нічого так не зближує майстрів та учнів як сумісна творча діяльність.

Для багатьох наших випускників східці театру моди „Елегант” стають першим кроком у великий світ моди та модельного бізнесу.

Сьогодні, наші моделі стоять на сцені щасливі, усміхнені, збуджені, потопають у оплесках та оваціях, а вчора - це важка, дуже серйозна багатогодинна робота у залі, виснажливі фізичні вправи, нескінченні дефіле і оптимістичний девіз „Краса-врятує світ”.

З кожним роком творчість моделей театру нас все більше і більше зачаровує своїми виступами, кількість бажаючих займатися у театрі збільшується, їх приваблює в ньому передусім демократична атмосфера, колективний пошук, успішний показ.

Отже, учнівський театр моди „Елегант” ЦПТО №1 живе, до нього приходитимуть нові учні, і таким чином реалізується головне завдання театру – розкрити творчі здібності учнів, допомогти їм стати особистостями.

Левову частку радощів творчості відчувають учні Центру і під час роботи гуртка „М'яка іграшка”. Творчі роботи цього гуртка тішать наші очі, вражають виставки м'яких іграшок, які виготовляють учні, завдячуючи високому професіоналізму та гуманній атмосфері під час проведення занять.

Програма гуртка „М'яка іграшка”, насамперед, включає в себе вивчення і оволодіння художніми прийомами роботи над створенням іграшок. Чому саме іграшки? Та тому, що іграшки – постійний супутник дітей, а діти - це саме дороге, що ми маємо. Іграшка – це творчо перероблена дійсність.

Кожен учень в гуртку має можливість оцінити себе, відчути себе творцем, пережити ситуацію успіху.

Результатом позаурочної роботи Центру професійно-технічної освіти №1 є підвищений рівень загальної свідомості та пізнавальної активності, творчий розвиток учнів в цілому, активізується їх професійно-творчий потенціал як комплекс соціально-значущих особистісних якостей, який спонукає до професійного самовизначення в умовах конкуренції ринку праці.

Ось так і народжуються таланти ЦПТО №1. А чому б їм не народжуватись? Адже тут працюють обдаровані, досвідчені особистості.

Центр професійно-технічної освіти №1 організовує навчально-виховну діяльність так, щоб кожен учень міг максимально розкрити свої здібності та нахили, які здатні розв'язувати життєві проблеми, діяти в нестандартних ситуаціях, самостійно мислити і приймати рішення, тобто людей творчих, здібних, які стають майстрами своєї справи.

 

 

Міжнародний день порозуміння з ВІЛ-інфікованими

в Миколаївському вищому професійному училищі технології та дизайну

 (ЦПТО №1)

 

          1 грудня, коли весь світ відзначав Міжнародний день порозуміння з ВІЛ-інфікованими , учні Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну (Центр професійного-технічної освіти № 1)  влаштували в стінах своєї альма-матер творчий вечір. Дівчата, за допомогою заступника директора з навчально-виховної роботи Рибачек Л.Т. та бібліотекаря Каніщевої І.О., щоб проявити свою підтримку по відношенню до людей, які живуть з ВІЛ-СНІД, продемонстрували свої творчі можливості. Все було на цьому вечорі: грамотний, добре продуманий сценарій з демонстрацією танцю, пісень, сценічних постановок ... Але головне, це небайдужість самих організаторів і виконавців, а ними були учні, їх живий інтерес, непідробна біль, сльози на очах у момент сповіді ВІЛ-інфікованого ... А ще розуміння: страшна хвороба і ставлення людей до неї, яке теж далеко не однакове ...

 

 

         

             На творчий вечір, який відкрила директор ВПУ технологій та дизайну Белоусова Тамара Павлівна,  прийшли почесні гості, а саме: заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, головний лікар обласного наркологічного диспансеру Петро Римар, начальник обласного управління у справах сім'ї та молоді Руслан Ковбаса, спеціаліст обласного управління освіти і науки Миколаївської ОДА Тетяна Демиденко.

 

                                  

 

            Як сказав на прикінці вечора Петро Римар, на сьогоднішній день в Миколаївському диспансері на обліку перебуває 2,5 тисячі молодих людей, більше 60% з них мають статус ВІЛ-позитивних. Тетяна Демиденко відмітила, що перший випадок ВІЛ-інфекування в Миколаївській області було зареєстровано в 1987 році, зараз налічується 9 966 ВІЛ-інфікованих.

 

 

                                                                  

            Головне, що винесли всі присутні: так, це страшно і часом невідворотньо, не варто грати в рулетку з долею. Але в будь-якій ситуації потрібно залишатися людиною, гідно приймаючи жорсткий поворот долі ...

Потрібно просто жити і з розумом насолоджуватися життям, кожною миттю, тому що воно - єдине і неповторне.

Авторський вірш Войкової Євгенії, учениці 1-го курсу з професії «Кравець»

                                                    

                                                     «Над пропастью»

                                       Что делать нам, всем грешным людям

                                       Когда над пропастью стоим,

                                       Когда душа поддалась искушенью

                                       «А мы себя боготворим»

                                       Когда идем мы брат на брата,

                                       Все понимая, что творим

                                       Когда погрузли в тьме розврата

                                       «А мы себя боготворим»

                                       Нам зависть, ложь, и лицимерие,

                                       Стали как спутники души,

                                       А не желанные рождения,

                                       Словно отбросок пустоты.

                                       Она везде, в душе, на сердце,

                                       на тротуаре и в воде,

                                       Безжалостная мать порока,

                                         Сестра по крови, темноте.

 

 

 

 

Каніщева Ірина Олексіївна

(з досвіду роботи бібліотекаря ЦПТО № 1)

 

 

Бібліотека Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Миколаєва існує з 1969 р., з моменту заснування навчального закладу. Перші бібліотечні примірники відповідали вимогам підготовки робітників сфери побутового обслуговування. Це була література для підготовки закрійників, кравців, перукарів, фотографів, механіків з ремонту побутової техніки, майстрів з ремонту годинників. Згодом книжний фонд бібліотеки став поповнюватися також літературою для підготовки фахівців секретарської справи. Найбільша цінність бібліотеки – це її книжний фонд. Сьогодні основний книжний фонд бібліотеки ЦПТО №1 налічує 21 тис. примірників. Він розподіляється на:

o Фонд навчальної літератури (30%)

o Фонд художньої літератури (50%)

o Фонд галузевої літератури (15%)

o Довідково-інформаційний фонд (5%)

 

Обслуговування читачів провадиться згідно з Правилами користування бібліотекою професійно-технічного навчального закладу. Бібліотека здійснює обслуговування учнів та інженерно-педагогічних працівників на абонементі та в читацькому залу.

 

Успіх діяльності бібліотеки залежить від:

- єдиного планування роботи бібліотеки, педагогів, класних керівників, адміністрації;

- зв'язку з практичним психологом навчального закладу;

- рівня підготовки заходів та кваліфікації бібліотечних кадрів;

- комфорту й позитивної атмосфери бібліотечного середовища тощо.

 

В бібліотеці ЦПТО № 1 довідково-пошуковий апарат є таким:

 

 

 

 

 

 

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. Схематично цю роботу можна відобразити наступним чином:

 

 

 


В основі діяльності бібліотеки ЦПТО №1 серед різних напрямків інформаційного обслуговування учнівсько-педагогічного складу активно впроваджуються також наочні форми роботи це сприяє найбільш повному й ефективному розв'язуванню освітянських питань та активному вихованню учнів в означеному закладі.

 

 

 

 

 

 

 

Серед наочних форм присутні цикли книжкових виставок (розраховані на весь навчальний рік), експрес-виставки, інформаційно-тематичні огляди, ін форм-стенди, тематичні полиці, літературні календарі.

 

 

 

 

 

 


Серед циклічних книжкових виставок можна виділити тематики: «наша слава козацька», «Інноваційні технології – шлях реформування профосвіти», «Уроки права – уроки життя», «Що значить бути сучасним», «Край мій корабельний, краю рідний мій», «Дорогою пораненої пам'яті», «Тенета небезпеки», «Мова моя – найчистіша криниця», «Знай, люби, бережи».

Через стенд «Видатні події» бібліотека постійно інформує своїх читачів про знаменні дати державного та міжнародного значення. Поряд з цим розміщується огляд літератури на тему зазначену на інформаційному стенді. До всіх масових заходів, які проводить бібліотека організується тематичний перегляд літератури або книжкова виставка.

 

 

 

 
  сайт создан студией Мотив