цпто
корпус 3  
 
 
Структура та органи управління закладу освіти

Управління закладом освіти

Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

-      директор  закладу освіти;

-      колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада.

Директор закладу освіти

Керівництво закладом освіти здійснює директор.

Директор закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

Директор закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу.

Директор закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються з бюджету Миколаївської міської територіальної громади, затвердженим Управлінням освіти ММР (наказ №139 від 12.07.2021 р).

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду на посаду керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються з бюджету Миколаївської міської територіальної громади

Директор закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

-      організовує діяльність закладу освіти;

-      вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

-      призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;

-      забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-      забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-      забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

-      забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

-      сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

-      сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

-      здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

Колегіальний орган управління закладу освіти

Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу освіти

Педагогічна рада закладу освіти:

-         планує роботу закладу;

-         схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

-         формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти,

-         включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-         розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-         обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-         розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі у дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-         ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

-         розглядає інші питання, віднесені до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом директора закладу.

Громадське самоврядування в закладі освіти

Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі освіти діють:

-         органи самоврядування працівників закладу освіти (Рада профілактики, методичні комісії «Перукарського мистецтва, декоративної косметики, нігтьової естетики та фотомистецтва», «Швейного мистецтва», «Загально професійної підготовки»);

-         органи самоврядування здобувачів освіти (учнівське самоврядування);

-         батьківська громадськість.

Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу освіти. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-           працівників закладу освіти;

-           здобувачів освіти закладу освіти;

-           батьків, представників громадськості.

 
  сайт создан студией Мотив