цпто
корпус 3  
 
 
2020-2021 н.р.

Колектив закладу освіти  працював у 2020-2021 навчальному році керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за № 442/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06. 2006 за № 711/12585 (зі змінами затвердженими наказом МОН України 10.07.2015р. № 746), Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження здобувачами освіти, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 770), Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784 Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням, Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 № 14/20327, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), Статутом, схваленого на зборах трудового колективу протокол №  1 від 8.01.2014 р., а також нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України.

     У 2020-2021 навчальному  році здійснювалася підготовка за професіями:

7433 Кравець

5141 Перукар (перукар-модельєр)

5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Манікюрник

5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Візажист

4222 Адміністратор. 5141 Перукар (перукар-модельєр)

7344 Фотограф (фотороботи) 4112 Оператор комп’ютерного набору

4222 Адміністратор. 4221 Агент з організації туризму

5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Манікюрник. 4222 Адміністратор

за спеціальностями:

022 «Дизайн»

182 «Технології легкої промисловості»

ДНЗ «МВПУТД»  у 2020-2021 н.р. активно співпрацював  із соціальними партнерами: підприємствами різних форм власності та підприємцями міста та області. Формами співпраці із соціальними партнерами були: ознайомлення з діяльністю підприємства, консультації для майстрів в/н і здобувачів освіти випускних груп, участь запрошених фахівців підприємств у кваліфікаційній державній комісії, участь потенційних роботодавців у формуванні змісту професійної освіти, вдосконаленні навчальних планів та програм, організації виробничого навчання та виробничої практики, розповсюдження інформації про училище та рівні професійної підготовки, яку забезпечує заклад освіти, у роботі журі в конкурсах фахової майстерності серед здобувачів освіти.

Угоди на підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів з підприємствами відповідають встановленим вимогам й скріпленні печатками, підписами керівників підприємств, закладу освіти, директором департаменту освіти і науки, директором департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Загалом між закладом освіти та підприємствами-замовниками робітничих кадрів протягом 2020-2021 н.р. укладено більше 80 договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти між закладом освіти  і замовником робітничих кадрів за професіями: «Кравець», «Перукар (перукар-модельєр)», «Манікюрник, Педикюрник, Перукар (перукар-модельєр)», «Перукар (перукар-модельєр), Візажист», «Адміністратор, Перукар (перукар-модельєр)», «Фотограф (фотороботи), Адміністратор»   та спеціальностями «Технології легкої промисловості», «Дизайн».

Стан організації професійно-практичної підготовки  здобувачів освіти відповідає графікам навчального процесу, вимогам кваліфікаційних характеристик.

Налагоджена системна робота з організації навчально-виробничої діяльності: видаються відповідні накази, проводиться аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, належним чином організовується проходження виробничого навчання, виробничої практики, кваліфікаційної атестації здобувачів освіти тощо, здійснюється контроль діяльності майстрів в/н та викладачів професійної підготовки. Результати обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах, методичних комісіях.

При плануванні розкладу занять з професійно-практичної підготовки в училищі забезпечено раціональне використання навчально-виробничих майстерень та лабораторій, реалізовано принципи планомірності та черговості теоретичного та виробничого навчання. Створено умови для опанування здобувачами освіти необхідних практичних навичок, виконання основних видів робіт, передбачених навчальними планами, кваліфікаційними характеристиками, переліками навчально-виробничих робіт.

 У 2020-2021 н.р. було розроблено програми виробничої, практики, вівся облік виконання навчально-виробничих робіт під час практики, організовано системний контроль за проходженням практики здобувачами освіти. Випускники проходили технологічну та переддипломну практику на підприємствах - соціальних партнерах, з метою ознайомлення зі структурою виробництва й організації праці, трудовою дисципліною та технологічним процесом виготовлення продукції для подальшого працевлаштування.

         Державна кваліфікаційна атестація випускників у закладі освіти базується на вимогах Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу. Затверджено склад державних кваліфікаційних комісій з кожної професії. Якісні показники кваліфікаційних пробних робіт за випускними групами: з професії «Кравець» - 97%; з професії «Перукар (перукар-модельєр)» - 87%; з професії «Фотограф (Фотороботи). ОКН» - 85%; «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник» - 89%; з професії «Перукар (перукар-модельєр). Візажист» - 88%; з професії «Адміністратор. Агент з організації туризму» - 70%; з професії «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Адміністротор» - 88%.

У 2020-2021 навчальному році було випущено 383 особи (з них 69 – молодших спеціалістів та 314 – кваліфікованих робітників).

В ДНЗ «МВПУТД»  створена комісія з розподілу випускників  закладу освіти по робочим місцям, ведеться журнальний облік працевлаштування випускників. В цілому, за професіями і спеціальностями, здобутими в училищі працевлаштовано 94% випускників.

Протягом навчального року заступником директора з ВП та  старшими майстрами координувалася професійно-практична підготовка здобувачів освіти, майстрам в/н надавалися професійні консультації та рекомендації щодо роботи.

Інтенсифікація усіх рівнів навчально-виробничого процесу ДНЗ «МВПУТД», охоплює:

підвищення ефективності та якості навчання за рахунок проведення додаткових занять та консультацій зі здобувачами освіти, індивідуалізації та диференціації навчання;

проведення проміжних зрізів знань здобувачів освіти за професіями, вироблення єдиних вимог щодо поліпшення успішності;

здійснення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнівської молоді за семестрами, результатами ПКА, ДКА;

поглиблення міжпредметних зв’язків внаслідок використання сучасних засобів обробки інформації;

підвищення професійної компетентності педагогічних працівників училища;

впровадження в освітній процес сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Упродовж 2020-2021 н.р. на період карантину в ДНЗ «МВПУТД» було організовано дистанційне і змішане навчання. Під час дистанційного навчання у жовтні 2021 року було проведено онлайн-опитування серед всіх учасників освітнього процесу. За результатами проведеного опитування визначено, що умови для дистанційного навчання мають 92 % здобувачів освіти і 100% педагогів (за даними респондентів).

Серед причин, через які виникають труднощі з організацією дистанційного навчання, переважають: проблеми технічного характеру (недосконалість інтернет-з’єднання, недостатня якість технічних засобів) – 43 %, неможливість повністю контролювати рівень засвоєння учнівською молоддю навчального матеріалу (30%), зниження відповідального ставлення здобувачів освіти до навчання (27 %), брак досвіду організації дистанційного навчання в цілому (14 %), проблеми налагодження зворотного зв’язку зі здобувачами освіти (20 %).

У той же час майстрам в/н не бракує методичного забезпечення для організації дистанційного навчання, і лише у 10 % виникають труднощі з неможливістю якісно пояснити навчальний матеріал. Серед інших причин респонденти назвали неналежний рівень контролю батьків за навчальними успіхами дітей.

Щодо засобів комунікації зі здобувачами освіти, то серед них переважають такі інструменти, як: платформа дистанційного навчання  Google Classroom (98 %); відео конференції Google Meet (80 %), ZOOM (92 %); групи у соціальних мережах Instagram (89%), Facebook (34 %); месенджери Telegram (50 %), Viber (76 %). Також використовуються віртуальна дошка Padlet, блоги і сайти майстрів в/н тощо.

Серед форм дистанційного навчання, які використовувалися майстрами в/н, найбільш поширеними є: медіа-файли (фото-, відео-, презентації) – 100%, вебконференції (87%), відеозаписи, створені майстрами виробничого навчання (63%), індивідуальні онлайн-консультації (68 %), типові завдання і вправи різного рівня (90 %), онлайн-тести, опитувальники, анкети (90 %).

Серед інструментів і онлайн-платформ, які використовуються для оцінювання результатів дистанційного навчання здобувачів освіти, більшість респондентів (95%) прогнозовано визначила повідомлення, фото-, відеозвіти, які отримують майстри в/н  онлайн-платформу Classroom 90 %, через месенджери (Viber, Instagram, Facebook, Telegram) і електронну пошту -45 %,  27 % використовують Google-форми, додатки для створення інтерактивних завдань LearningApps, Kahoot, Online Test Pad, дошку Padlet, особисті блоги і вебсайти майстрів в/н.

Основними завданнями НПЦ сучасних швейних технологій ДНЗ «МВПУТД» у 2020-2021 н.р. було вдосконалення практичної підготовки здобувачів освіти з професії «Кравець», впровадження в освітній процес новітніх швейних технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів, матеріалів, здійснення співробітництва з підприємствами швейного напрямку міста з метою поширення інноваційних виробничих технологій, інформацій щодо використання новітніх матеріалів інструментів, обладнання, тощо.

Навчально-практичний центр має сучасну навчально-матеріальну базу, що складається з трьох швейних майстерень та однієї лабораторії, які оснащені швейним обладнанням та комп’ютерною технікою. У майстернях та лабораторії центру проводяться уроки професійно-практичної підготовки з використанням сучасних матеріалів, обладнання, інструментів, застосовуючи новітні швейні технології та комп’ютерні програми.

Для виконання конструювання швейних виробів в НПЦ працюють з такими програмами: «JULIVI» «САПР» тощо.

Протягом 2020-2021 н.р. майстри в/н на базі НПЦ провели три майстер-класи та три практичних вебінари, в рамках яких, висвітили можливості  програми «САПР»  та відповіли на запитання. У майстер-класах та вебінарах взяли участь та обмінялись досвідом 16 майстрів  та викладачів в/н ДНЗ «МВПУТД»

В режимі онлайн на прикладі швейного виробу майстри в/н виконали завдання конструкторсько-технологічної підготовки до запуску у виробництво: побудували базову конструкцію, виконали необхідні прийоми моделювання, автоматично розмножили лекала на інші розміри і зрости, внесли необхідні модельні коригування.

На базі НПЦ облаштовано виставкову залу, де презентуються колекції одягу, косметички,  жіночі сумки та рюкзаки із натуральної шкіри та замші, молодіжна колекція джинсових сумок, виготовленні здобувачами освіти  та майстрами виробничого навчання.

У 2020-2021 навчальному році було розроблено програми короткострокових модульних курсів за такими модулями як,  «Моделювання вшивної основи методом наколювання», «Спідниця», «Штани». Також розпочато співпрацю із Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, щодо проведення курсів підвищення кваліфікації для учителів трудового навчання, технології закладів освіти м. Миколаєва та області за предметно-модульною системою.

Старшими майстрами і головою методичної комісії «Швейного мистецтва» ДНЗ «МВПУТД» було підготовлено модуль «Конструкторсько-технологічна діяльність» для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання швейного профілю.

У 2020-2021 навчальному році НПЦ було надано консультативну, практичну, методичну допомогу майстрам виробничого навчання та викладачам з питань впровадження в освітній процес новітніх швейних технологій, оновлено базу «Новинки в швейному виробництві» дидактичними матеріалами з вивчення новітніх методів обробки деталей та вузлів швейних виробів. В цілому, педагогічний колектив орієнтується на технології майбутнього, започатковує нові форми і методи модернізації освітнього процесу, формуючи творчо розвинену особистість з інноваційними мисленням, здатну до навчання впродовж життя.

На виконання річного плану ДНЗ «МВПУ технологій та дизайну»  навчальною частиною була  проведена планова перевірка за 2020-2021 н.р. за такими напрямками:

 - дотримання єдиних вимог до ведення навчально-плануючої документації;

 - контроль за виконанням навчальних планів і програм;

  - здійснення моніторингу за рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти.

Перевіркою встановлено наступне:

Всі викладачі та майстри в/н розробили/відкоригували навчально-плануючу документацію та науково-методичні комплекси, в яких продовжена робота щодо впровадження компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу: робочі навчальні програми з урахуванням модульно-компетентнісної основи, тематичні, поурочно-тематичні плани, завдання до лабораторно-практичних та практичних робіт, плани семінарських занять, тематичних оцінювань, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, теми курсових та дипломних робіт, тестові завдання для виконання ПКА та ДКА, які розглянуті і схвалені на засіданнях методичних комісій «Швейного мистецтва», «Перукарського мистецтва, декоративної косметики, нігтьової естетики та фотомистецтва», «Загальнопрофесійної підготовки» (протоколи № 1 від 02.09.2020р.).

 Професійно-теоретичне навчання здобувачів освіти здійснювалось у відповідності до стандартів освіти (Державних стандартів ПТО) та робочих навчальних планів.

Вперше протягом начального року з 16.11.20.р. до 29.12.20.р. впроваджували змішану форму навчання. У зв’язку з введенням карантину, освітній процес відбувався за дистанційною формою навчання: з 26.10.20 по 13.11.20, з 14.01.21 по 22.01.21, з 24.03.21до 05.05.21.

На період карантину було організовано виконання освітніх програм з використанням технологій дистанційного навчання на платформах ZOOM, Google Meet, Google Клас. Викладачі використовували такі форми роботи, як відео-конференції, відео-уроки, презентації із голосовим супроводом, тести, онлайн-консультації.

Під час дистанційного навчання розроблено та затверджено розклад занять, в якому зроблені помітки щодо форм навчання.

З метою контролю за виконанням навчальних планів і програм перевірено журнали теоретичного і виробничого навчання, табелі вичитаних годин, екзаменаційні та залікові відомості, протоколи поетапних (державних) кваліфікаційних атестацій.

Проведений аналіз виконання планів показав, що всі викладачі та майстри виконали навчальні програми за 2020-2021 н.р. в повному обсязі згідно робочих навчальних планів.

Журнали теоретичного навчання, в цілому, відповідають нормам Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного навчання здобувачів освіти ПТНЗ, затвердженої наказом МОН України від 26.01.2011 № 59.

Згідно з річним планом роботи освітнього закладу на 2020-2021 р. здійснювався контроль знань, умінь і навичок здобувачів освіти, стан викладання предметів. Питання якості знань та навчальних досягнень здобувачів освіти, засвоєння змісту навчального матеріалу розглядалися на засіданнях методичних комісій, з’ясовувалися причини слабкої успішності здобувачів освіти, надавалися рекомендації щодо ліквідації прогалин в знаннях учнівської молоді.

Моніторинг за рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти дає можливість порівнювати показники успішності протягом всього періоду навчання, аналізувати динаміку якості знань здобувачів освіти на всіх етапах контролю.

Успішність здобувачів освіти груп професії «Кравець» І та ІІ курсу за результатами ПКА (ДКА) на І та  ІІ семестрі наступна:

 

№ груп

І семестр

ІІ семестр

Розбіжність

№ 101-102

-

8,3

 

№ 103-104

-

8,3

 

№ 201-202

8,3

8,1

-0,2

№ 203-204

8,5

8,3

-0,2

 

 

 

 

 

 

Успішність здобувачів освіти груп професії «Перукар (перукар-модельєр)» І та ІІ курсу за результатами ПКА (ДКА) на І та на ІІ семестрі наступні:

№ груп

І семестр

ІІ семестр

Розбіжність

№ 105-106

8,6

8,1

-0,5

№ 107-108

9,2

9,2

0

№ 109-110

8,1

8,0

-0,1

№ 111-112

8,4

8,7

+0,3

№ 205-206

8,4

8,6

+0,2

№ 207-208

8,5

8,5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Успішність здобувачів освіти груп  інтегрованих професій:

№ груп

професія

І семестр

ІІ семестр

Розбіжність

№ 123-124

«Фотограф(фотороботи)»

«ОКН ІІ категорія»

8,6

8,4

-0,2

№ 113-114

«Перукар (перукар-модельєр)»

«Манікюрник»

8,0

8,1

+0,1

№ 115-116

8,0

7,9

-0,1

№ 209-210

8,5

8,6

+0,1

№ 211-212

8,4

8,4

0

№ 117-118

«Перукар (перукар-модельєр)»

«Візажист»

8,2

-

 

№ 119-120

8,7

-

 

№ 213-214

8,1

7,8

-0,3

 

За результатами зимової та літньої сесії в групах фахових молодших бакалаврів якість знань наступна:

№ груп

спеціальність

І семестр

ІІ семестр

Розбіжність

Якість знань %

№ 301-302

«Технології легкої промисловості»

84,3

79,25

-0,5

№ 303-304

100

87,5

-12,5

№ 305-306

100

100

0

№ 309-310

«Дизайн»

60,6

49,1

-11,5

№ 409-410

79,5

75,6

-3,9

 

 

 

 

 

 

З 422 здобувачів освіти, переведених на наступний курс, 29 відмінників, що складає 6,9% від загальної кількості. У 2020-2021 н.р. у зв’язку із закінченням навчання було випущено11груп в кількості 262 особи, з них дипломи з відзнакою отримали 19 здобувачів освіти.

У 2020-2021 н.р. на зовнішнє незалежне оцінювання було зареєстровано 15 здобувачів освіти ІІІ курсу.

Діяльність ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» була направлена на виконання завдань головних законодавчих актів у галузі освіти: Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, Статуту закладу освіти, Положення про методичну роботу в ДНЗ «МВПУТД», документів і розпоряджень регіональних органів влади.

Методична робота у закладі здійснювалась відповідно до плану роботи на рік. Педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою: «Ефективне впровадження здоров’язберігаючих технологій, ноосферної освіти та педагогічної валеології засобами ІКТ». Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість освітнього процесу. Методичні комісії училища протягом навчального року реалізовували цю проблему за напрямками: «Впровадження сучасних освітніх технологій в навчальному процесі через організацію пізнавальної, практичної та креативної діяльності на уроках теоретичної та практичної підготовки».

Методичні комісії - головна форма методичної роботи освітнього закладу. Їх діяльність спрямована на вирішення таких завдань:

забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання здобувачів освіти;

постійне підвищення рівня загально дидактичної й методичної підготовки педагогічних працівників для організації та здійснення освітнього процесу;

обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання;

забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;

створення умов для самоосвіти викладачів та майстрів в/н.

Згідно структури методичної роботи з педагогічними працівниками училища працюють 3 методичні комісії:

загально професійної підготовки - голова МК Карпенко В.П.;

швейного мистецтва – Кравченко Л.О.;

перукарського мистецтва,  декоративної косметики, нігтьової естетики та фотомистецтва – Баркар К.С.

Методична робота в 2020 - 2021 н. р. проводилась за такими формами:

неформальна та інформальна, індивідуальні форми роботи:

самоосвітні програми педагогів, наставництво, методичні консультації, співбесіди;

 групові форми роботи: методичні об’єднання.

Освітній процес у 2020-2021 н.р. забезпечували: доцент -1, викладачі вищої категорії – 21 особа, І категорії - 11 осіб, ІІ категорії - 5 осіб, спеціалісти - 14 осіб, викладач-методист - 4 особи; майстри виробничого навчання: 11 тарифний розряд – 13 осіб, 12тарифний розряд – 4 особи, 13 тарифний розряд – 4 особи, 14 тарифний розряд – 19 осіб, майстер  І категорії – 6 осіб, ІІ категорії - 6 осіб.

Налагоджена робота Школи «Молодого майстра та викладача». Постійно проводиться  індивідуальна консультація для молодих педпрацівників, здійснюється вивчення відповідних державних нормативних документів, систематичне інформування педагогічних працівників про нові методичні рекомендації, публікації. Відповідно до плану роботи освітнього закладу, заступники директора з навчальної та методичної роботи Богдан В.І., Зайва Л.Г. і методист Франковська Н.В. у вересні-листопаді місяці провели консультування у формі семінарів і бесід та надали допомогу молодим педпрацівникам по складанню та веденню плануючої документації.

З метою підвищення фахового рівня методики викладання предметів педагогічні працівники постійно підвищували свій професійний рівень: знайомились з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи інших викладачів та майстрів виробничого навчання ДНЗ «МВПУТД», відвідували секції та приймали участь у вебінарах, онлайн-конференціях, організованих НМЦ ПТО в Миколаївській області та долучались до  Всеукраїнських вебінарів, проведених НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, НМЦ ПТО у Запорізькій області, НМЦ ПТО в Луганській області, НМЦ ПТО у Полтавській області.

У лютому 2021 року досвід роботи викладачів та майстрів в/н з професій «Перукар (Перукар-модельєр)», «Візажист», «Манікюрник», «Педикюрник», «Фотограф (Фотороботи). ОКН» гідно було представлено головою обласного методичного об’єднання представлених професій Балашовою Н.В., та майстрами в/н  ДНЗ «МВПУТД» Ковальчук Ю.В., Баркар К.С., Александровою О.В., Рибкою Г.Ю.  на засіданні методичної секції ЗП(ПТ)О Миколаївської області.

Протягом 2020-2021 н.р. педагогічний колектив працював над створенням електронної бібліотеки кращих практик і розробок з організації освітнього процесу за змішаною/дистанційною формою навчання, зокрема:

Белоусова Тамара Павлівна Електронний навчально-методичний посібник «Психологія та етика виробничих відносин»;

Рибачек Лілія Тимофіївна, «Інтерактивний навчальний посібник дисципліни «Соціологія»»;

Кравченко Людмила Олександрівна, Електронний робочий зошит для лабораторно-практичних робіт з предмету «Технологія виготовлення одягу»;

Галюк Олена Миколаївна, Блоги дисциплін: «Економіка, організація та планування виробництва», «САПР», «Проектування потоків швейного виробництва»;

Рожко Ганна Володимирівна, Блог практичного психолога ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну»;

Богдан Валентина Іванівна, Блог викладача «Українська мова за професійним спрямуванням»;

Вольгушина Ірина Олександрівна, Особистий блог майстра виробничого навчання Вольгушиної І.О.;

Карпенко Віра Павлівна, Блог предмету «Основи правових знань»;

Баркар Катерина Сергіївна, особистий канал з професії «Перукар (Перукар-модельєр)» на YouTube.

Майстрами виробничого навчання з професії «Кравець» Мазуренко С.Л., Удовенко Л.В., Губарь О.О., Вольгушиною І.О. розроблено електронний пакет комплексно-методичного забезпечення з професії «Кравець» ІІ, ІІІ розрядів і розміщено на Google Диску закладу освіти для спільного використання.

Мазуренко С.Л., Богдан В.І., Карпенко В.П., Кравченко Л.О., Рибачек Л.Т., Рожко Г.В. постійно поповнюють бібліотеки освітніх платформ «Всеосвіта», «На урок» власним методичними розробками та матеріалами. Протягом року вони отримали  сертифікати, подяки, грамоти за вагомий внесок у ефективне та безпечне використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі.

Кравченко Л.О., як майстер в/н підготувала методичну розробку уроку виробничого навчання «Технологія обробки застібки вшивними планками», як викладач  - «З’єднання відкладного коміру з горловиною у виробах з лацканами з вовняних тканин».

Мазуренко С.Л. як майстер в/н розробили урок виробничого навчання на тему: «Обробка низу виробу, уніфікованим методом з використанням клейової стрічки».

Щербак І.В., як майстер в/н провела урок виробничого навчання з теми: «Обробка кишень з основних деталей крою».

Галюк О.М., як майстер в/н підготувала і провела майстер-клас «Оздоблення одягу – виготовлення брошей».

 Викладач Карпенко В.П. представила свій педагогічний досвід роботи  на сторінках журналу «Профтехосвіта», видавництва «Шкільний світ».

Викладачі Белоусова Т.П., Рибачек Л.Т., Кравченко Л.О., Карпенко В.П. представили свій прогресивний педагогічний досвід роботи в системі професійної освіти на всеукраїнській платформі «Педагог-інноватор».

У грудні 2020 року педагогічний колектив ДНЗ «МВПУТД» взяв участь у Всеукраїнському вебінарі у рамках проекту «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», який проведений МОН України спільно з Фінським національним агентством з питань освіти (EDUFI).

У 2020-2021 навчальному році педагогічні працівники постійно підвищували свій професійний рівень, займались самоосвітою на онлайн-курсах від кращих викладачів на найбільших освітніх платформах України «Pometheus», «EdEra»:

Терещенко І.В., Карпенко Т.А. – Нова фізична культура: Степ-аеробіка, Нова фізична культура: Баскетбол, Нова фізична культура: Регбі, Нова фізична культура: БІГ, Нова фізична культура: Чирлідинг,  Нова фізична культура: Кросфіт .

Мазуренко С.Л., Вольгушина І.О., Галюк О.М, Щербак І.В., Удовенко Л.В., Ратушна Л.С., Кравченко Л.А., Карпенко В.П. – «Критичне мислення для освітян», «Медіаграмотність для освітян», «Медіаграмотність: практичні навички», «Основи інформаційної безпеки».

Баркар К.С., Александрова О.В., Федоренко Н.Л.,  Ємченко Н.О.- «Освітні інструменти критичного мислення», «Недискримінаційний підхід у навчанні», «Онлайн-курс для педагогів та керівників закладів професійно-технічної освіти (ПТО) про дистанційне навчання».

Богдан В.І., Рожко Г.В., Рибачек Л.Т., Белоусова Т.П., Зайва Л.Г. - «Онлайн-курс для педагогів та керівників закладів професійно-технічної освіти (ПТО) про дистанційне навчання», «Усе, що треба знати для забезпечення прав підлітків в Україні»,  «З учнями про освіту та кар'єру», «Протидія торгівлі людьми в Україні».

Також викладачі і майстри в/н підвищували свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» у НАПН України,   у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Відповідно до п. 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року за № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за 1255/18550 (зі змінами), на підставі рішення атестаційної комісії ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» від 31березня 2021 року, протокол № 2:

1. Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам

14 тарифний розряд: майстру виробничого навчання професій швейного напрямку Галюк О.М., майстру виробничого навчання професій швейного напрямку Кравченко Л.О.; майстру виробничого навчання професій швейного напрямку Мазуренко С.Л.; майстру виробничого навчання професій швейного напрямку Нипошенко І.С.; майстру виробничого навчання професій швейного напрямку Щербак І.В.; майстру виробничого навчання професій перукарського відділення Федоренко Н.Л.

«спеціаліст І категорії»: викладачу предметів професійно-теоретичної підготовки професій швейного напрямку Галюк О.М.;

2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» викладачам предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Перукар (перукар-модельєр)»  Александровій О.В., Федоренко Н.Л..

3. Встановлено 13 тарифний розряд майстру в/н з професії «Перукар (перукар-модельєр)» Александровій О.В.

На виконання наказу департаменту освіти і науки від 21.04.2021.№134 на підставі рішення атестаційної комісії департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

присвоєно педагогічне звання  «майстер виробничого навчання ІІ категорії» Федоренко Н.Л., майстру виробничого навчання;

продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладач-методист» Белоусовій Т.П., викладачу предмета «Психологія та етика виробничих відносин».

продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач»: Зайвій Л.Г., викладачу предмета «Історія України»; Карпенко В.П., викладачу предмета «Основи правових знань»; Карпенко Т.А., викладачу фізичної культури; Кравченко Л.О. викладачу предметів професійно-теоретичної підготовки; Рибачек Л.Т., викладачу соціології.

продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»: Нипошенко І.С., викладачу предметів професійно-теоретичної підготовки.

продовжено  на п’ять років строк дії педагогічного звання «майстер виробничого навчання І категорії»:  Кравченко Л.О., майстру виробничого навчання; Нипошенко І.С., майстру виробничого навчання.

продовжено на п’ять років строк дії педагогічного звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»:  Мазуренко С.Л., майстру виробничого навчання.

У червні 2021 року педагогічні працівники мали змогу взяти участь у онлайн-тренінгу фахових знань «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні», який проведено Інститутом бізнес-освіти Віденського університету економіки та бізнесу в рамках Еразмус +проекту PAGOSTE.

З метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед молоді у листопаді учнівський і педагогічний колективи брали участь у ювілейному XX Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності-2020 під назвою  «Виклики книжкової ери» з  української мови під гаслом «Українська мова нас єднає». Протягом березня – квітня талановиті здобувачі освіти взяли участь у XXII конкурс читців Шевченківської поезії «Заповіт-2021» та конкурсу читців поезії Лесі Українки «Лісова пісня-21»:

Дубовик Аміна - Диплом ІІ ступеня за відродження творчої спадщини батька української нації Тараса Шевченка;

Величко Анастасія - Диплом ІІ ступеня за відродження творчої спадщини батька української нації Тараса Шевченка;

Воронцова Вероніка – Диплом ІІІ ступеня за відродження творчої спадщини української поетеси Лесі Українки.

За 2020-2021 н.р. проведено: 10 інструктивно-методичних нарад; 24 наради при директорові та при заступниках директора; 5 педагогічних рад; 5 методичних рад. Педагогічні працівники показали високий викладання предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок. Уроки відрізнялися раціональним поєднанням форм і методів, професійної спрямованістю навчання, високою методичною культурою і результативністю спільної праці педагогічних працівників і здобувачів освіти.

Виховна робота в ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» у І семестрі 2020-2021 н.р. проводилась відповідно до основних положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Миколаївської міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020–2025 роки (Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019), Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2020-2021 роки, Програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області на 2015–2020 роки, Обласної Програми «Молодь Миколаївщини» на 2016– 2020 роки, Програми правової освіти населення у Миколаївській області на 2014–2020 роки, Комплексної програми увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Миколаївській області на 2017–2020 роки, Комплексної програми захисту прав дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2018–2020 роки.

Метою виховання підлітків та молоді на сучасному етапі є формування морально-духовної, життєвокомпетентної цілісної особистості, патріота з активною позицією, інноватора, здатного самореалізуватися в соціумі як професіонал та спеціаліст. Процес успішного розвитку особистості будується на принципах соціального партнерства. Саме тому добровільна співпраця учасників освітнього процесу, об’єднаних спільними цілями та відповідальністю за результат, лежить в основі побудови освітньої траєкторії учнівської молоді ДНЗ «МВПУТД».

Над реалізацією цих завдань працював педагогічний колектив протягом навчального року. Виконуючи ці завдання педагоги використовували різноманітні форми і методи роботи. На початку навчального року було укладено угоди про співпрацю між закладом професійної освіти та службою у справах дітей Заводського району м. Миколаєва, з  сектором молодіжної превенції  Заводського відділу поліції ГУНП в  Миколаївській області. Затверджено  план роботи Ради профілактики правопорушень серед здобувачів освіти навчального закладу та сформовано її склад.

Із метою формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації було проведено ряд виховних заходів: проведення години спілкування «Україна – єдина Соборна держава» для здобувачів освіти І-ІІ курсів, перегляд і обговорення фільму здобувачами освіти  ІІІ– ІV курсів «Свято Злуки. Політика пам’яті» до Дня Соборності, оформлення виставки – нагадування  «Небесна Сотня воїнів Майдану» до Дня Героїв Небесної Сотні. Учнівський колектив долучився до покладання квітів до меморіального комплексу на честь 68 героїв-десантників загону К.Ф. Ольшанського та до пам’ятника Вічного вогню з нагоди річниці визволення м. Миколаєва.

У 2020-2021 н.р. проводилися виховні заходи з відзначення Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України і за допомогою учнівського самоврядування було підготовлено відеопривітання «Я вірю в майбутнє твоє, Україно!» до дня Захисника України, «Зі святом, захисники!» до Дня Збройних сил України.

9.11.2020 р. педагогічний і учнівський колективи долучилися до написання ХХ ювілейного Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності до дня української писемності та мови, де показали гарний результат. Представники учнівського самоврядування долучилися до онлайн-засідання «Формування навичок сучасного правопису», організованого Миколаївською обласною науковою бібліотекою. З метою відзначення Міжнародного дня рідної мови на офіційному каналі закладу освіти в Telegram був організований мовний квест. На знак вшанування пам’яті невинних жертв Голодомору в Україні була оформлена виставка – нагадування «Скорботна свічка пам’яті святої» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

У 2020-2021 році була налагоджена співпраця з Миколаївською обласною універсальною науковою бібліотекою і були поведені онлайн-заходи:  онлайн-година «Без строку давнини» до Дня пам’яті жертв політичних репресій в рамках проекту «Україна – моя Батьківщина», онлайн-зустріч з родиною Макушиних, онлайн-презентація виставки інформаційно-просвітницьких плакатів «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори», онлайн-презентація книги Віри Марущак «Життєва абетка».

Виховна робота проводилася і в період локдаунів, а сучасні цифрові технології такі, як соціальні мережі, урізноманітнювали взаємодію зі здобувачами освіти. Під час дистанційної виховної роботи класні керівники та майстри в/н обирали зручну для себе форму, наприклад: конференції в Zoom або Meet , спілкування в Instagram, перегляд відеороликів в YouTube, організація онлайн-марафону в Facebook, онлайн-опитування вTelegram.

На сайті закладу освіти  розміщено план виховної роботи, а також інформація щодо організації освітнього процесу, опубліковані загальні оголошення, виставлені матеріали для художнього та естетичного розвитку здобувачів освіти. Для батьків розміщена література щодо підвищення рівня їх педагогічної компетентності.

Щоб зацікавити та урізноманітнити виховний процес, майстри виробничого навчання та класні керівники у  віртуальному просторі створювали можливості для культурного та художнього розвитку здобувачів освіти. Організація різноманітних челенджів, флешмобів, участь в  марафонах,  створення власних відеороликів і відеопроєктів захоплювало та надихало учнівську молодь:

Онлайн-конкурс «Я ТАЛАНТ – ДНЗ МВПУТД»;

Онлайн-конкурс на кращу емблему ДНЗ «МВПУТД»;

Створення короткометражного ролику «Життя ДНЗ «МВПУТД»»;

Флеш-моб «Одягни вишиванку – зроби цей День яскравим»;

Освітньо-етнографічний фестиваль «Парад чарівних вишиванок»;

Челенж до Дня Матері «Подаруй матусі квіти»;

Фотоконкурс «Моя сім’я – миті радості» до Дня Сім’ї.

День толерантності проведено  онлайн. Майстри виробничого навчання провели годину спілкування «Толерантність - дорога до миру та співпраці» та опитування «Молодь і толерантність»

(Режим доступу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWggIHN8NBSsSKUirsON4pWH2-eXBJx1AGSkQqW_PuyyiuMA/viewform ).

З метою розширення світогляду учнівської молоді був запропонований перелік посилань на онлайн-екскурсії  найкращих музеїв світу, художніх виставок тощо. Під час проведення виховної роботи зроблено акцент на основні аспекти моделювання наскрізного виховного процесу, спрямованого на формування системи цінностей учнівської молоді, їх особистісної життєвої позиції як громадянина і патріота своєї держави.  

Питання збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнівської молоді, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя є важливим завданням закладу освіти. Із цією метою здійснено психолого-педагогічний аналіз контингенту здобувачів освіти для виявлення підлітків і молоді, схильних до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин та проведено заняття, які спрямовані на формування когнітивних, емоційних і соціальних компетентностей у галузі безпеки і здоров’я:

Лекція-дискусія для здобувачів освіти І-ІІ курсів «Електронні сигарети і кальян: міфи та реальність» до Міжнародного Дня відмови від куріння;

Акція «Поміняй цигарку на цукерку» до Міжнародного дня відмови від паління;

Тренінг «Прихована сторона наркотиків» з переглядом фільму «Обійми мене» за Програмою тренінгових занять з профілактики вживання психоактивних речовин (ПАР) підлітками та молоддю «Будь незалежним!»;

Заняття  «Небезпечні інфекції» за програмою «Профілактика ВІЛ/ІПСШ та формування відповідальної безпечної поведінки серед молоді» до  дня боротьби зі СНІДом;

Заняття для  ІІ курсу «Я вмію себе захистити» за програмою «Формування навичок безпечної поведінки»;

Пам’ятка «Позитивні зміни в організмі людини, яка кинула палити» і розміщення в класних куточках кабінетів і майстерень до Всесвітнього дня без тютюну;

Тест «Чи правильний у Вас спосіб життя?» до Всесвітнього дня здоров’я (Режим доступу: https://onlinetestpad.com/ua/test/882109-naskilki-zdorovij-sposib-zhittya-vi-vedete );

Для підвищення рівня інтелектуальної культури сучасної молоді протягом навчального року були проведені: Вікторина до Дня Ерудита (Режим доступу: https://kahoot.it/challenge/05573467?challenge-id=e4941784-32b2-4a2e-948a-e1b30a7025b3_1625131033039   );

Квест–марафон 2021 «Чи знаємо ми Шевченка?» (Режим доступу: – І тур - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW4UXUi5KBh7BMhQIBmRgp8MAwApA8l1-YZBs2fGDIyEiULA/viewform,  ІІ тур - https://kahoot.it/challenge/04920183?challenge-id=e4941784-32b2-4a2e-948a-e1b30a7025b3_1625131262674 );

Онлайн–вікторина «Вгадай країну ЄС» до Дня Європи (https://madte.st/vDd4564K ).

Також,  протягом навчального року велика увага приділялася професійному становленню здобувачів освіти, розвитку їх творчої особистості, здатної самореалізовуватися та досягати значного успіху у житті. Розроблено і проведено заходи щодо формування професійної компетентності учнівської молоді:

І і ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з професії «Перукар (Перукар-модельєр)»;

Виставка-конкурс творчих робіт здобувачів освіти до свята Святої Варвари «Український сувенір»;

Онлайн-конкурс юних фотоаматорів «Дякую тобі, моя рідна мати»;

Виставка творчих робіт здобувачів освіти з професії «Фотограф (Фотороботи). ОКН» «Асорті» у галереї мистецтв Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Традиційним стала участь і перемога талановитої молоді в обласних і Всеукраїнських конкурсах:

Конкурс юних фотоаматорів Миколаївської області «Дякую тобі, моя рідна мати» - Ринденко Катерина (І місце), Васіна Ксенія (І місце); 

Обласний фестиваль-конкурс фольклорного мистецтва та мистецтва живого слова «Джерело надій» серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Миколаївської області - Гурток «Free voice» (ІІІ місце);

Обласний конкурс малюнку «Охорона праці очима дітей-2021», організований  Управлінням Держпраці України В Миколаївській області – Величко Анастасія (ІІІ місце), Щеп’як Марина (ІІІ місце);

Онлайн-конкурс Читців Шевченківської поезії «Заповіт – 2021» -  Величко Анастасія (ІІ місце); Дубовик Аміна (ІІ місце);

Онлайн-конкурс читців поезії Лесі Українки «Лісова пісня-21» - Воронцова Вероніка (ІІІ місце).

Правове виховання в ДНЗ «МВПУТД» побудоване  не тільки на формуванні правової культури здобувачів освіти шляхом накопичення правових знань, але й на правових переконаннях, навичках правомірної поведінки. Виховна робота спрямована на підвищення рівня правової освіченості учнівської молоді та вміння застосувати отримані знання у тій чи іншій життєвій ситуації, виховання почуття особистої гідності; віри у власні сили, поваги до себе та інших людей; усвідомлення гордості за свою сім’ю, рід, народ, державу, націю. Для глибшого та досконалішого здобуття правових знань здобувачами освіти в ДНЗ «МВПУТД» налагоджена співпраця з працівниками Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сектором молодіжної превенції в режимі онлайн. Також педагоги та здобувачі освіти пройшли онлайн-курси, які допомогли осмислити сучасні виклики виховання та його головні засади, базові моральні цінності сучасного виховання, з обов’язковим урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти:

ДІМ (НЕ)БЕЗПЕКИ (Режим доступу: https://www.nonviolence.ed-era.com/ );

Цифрові права та безпека для дітей (Режим доступу: http://minzmin.org.ua/digital#rec252110477).

  Після вивчення матеріалів курсів були проведені виховні заходи «Як допомогти у випадках домашнього насильства?», «Права користувача соціальних мереж» на платформі G Suite for Education, яка включає безкоштовні хмарні інструменти. У даних виховних заходах були використані додатки для відправки повідомлень і спільної роботи такі, як Gmail, Google Диск, Календар і Клас.

  З метою профілактики булінгу (цькування) у закладі професійної освіти проводяться:

виховні години «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» (Режим доступу: https://cutt.ly/wcV90iW );

відеоконференції «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація - ровесників і ровесниць» та освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»  (Режим доступу: https://cutt.ly/VcV94WS);

розміщення матеріалів на сайті закладу освіти для батьків та законних представників дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.

На сайті закладу освіти розміщено банер з гіперпосиланням на офіційний вебсайт системи Безоплатної правової допомоги  (https://legalaid.gov.ua/ ).

Із метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229 та методичних рекомендацій щодо запобігання та протидії насильству (лист МОН від 18 травня 2018 року № 1/11-5480) було проведено урок «Стоп булінг» та оформлено і розміщено на сторінках закладу освіти у соціальних мережах буклет-пам’ятку «Як протидіяти домашньому насильству». ДНЗ «МВПУТД» брав участь у Всеукраїнському профілактичному заході «Урок» з метою контролю за відвідуванням занять здобувачами освіти. Майстрами та класними керівниками було проведено аналіз побутових умов здобувачів освіти, які проживають на квартирах (гуртожитку) та складено акти умов проживання. З метою профілактики негативних явищ серед учнівської молоді було проведено ряд виховних заходів  до Міжнародної акції  «16 днів проти насильства»:

Онлайн-опитування «Молодь і толерантність»;

Оформлено інформаційний стенд про соціальні послуги, які надаються постраждалим від домашнього насильства в м. Миколаїв;

Організовано перегляд фотовиставки «СВІТ БЕЗ НАСИЛЛЯ!»;

Проведено просвітницько-профілактичну гру «Рожеві окуляри»  для здобувачів освіти І – ІІ курсів до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми;

Проведено дискусію  для здобувачів освіти ІІІ-ІV курсів «Чи можуть Інтернет і мобільні телефони бути джерелом насилля?»;

Проведено відеолекторій «Розірви коло» для  здобувачів освіти  І курсу на

тему  з переглядом відеофільму «Станція призначення – Життя».

В фойє,  бібліотеках, аудиторіях та майстернях всіх корпусів закладу освіти розміщені стенди з інформацією про  Національну безкоштовну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів Представництва Міжнародної організації з міграцій (МОМ) в Україні 0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних) 527 (безкоштовно з мобільних) www.527.org.ua.,  а також Національну дитячу «гарячу» лінію 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного) та Національну «гарячу» лінію з попередження насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 (для дзвінків з мобільного) Громадської організації «Ла Страда-Україна».

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення здобувачів освіти до участі в органах учнівського самоврядування. Модель учнівського самоврядування ДНЗ «МВПУТД» має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність. Одним із напрямків роботи є волонтерська і  благодійна діяльність. Завдяки роботі членів учнівського самоврядування була проведена благодійні акції: «#Монетка_на_добро» - зібрані кошти передані БФ «Сприяння дітям» для придбання медичних препаратів онкохворим дітям у відділенні онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні; «Даруй добро» до дня Святого Миколая та новорічних свят – збір солодких подарунків і поздоровлення дітей-сиріт зі святами. Волонтери «Перукарського відділення» протягом року надавали перукарські послуги дітям шкіл-інтернатів м. Миколаєва та області.

Також в ДНЗ «МВПУТД» активно працюють гуртки: англійської мови, краєзнавчий, театральний та професійного спрямування - «Модельно-хореографічна студія «Театр моди «Елегант»». Основними напрямками роботи гуртків є закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих учнівською молоддю у процесі навчання, розширення загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, мистецтва, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів. Заняття усіх гуртків мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. Керівники гуртків займаються самоосвітою й використовують власний інтелектуальний, творчий потенціал у своїй роботі.

Протягом 2020-2021 н.р. практичним психологом закладу освіти проводилася робота у напрямку створення сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти, збереження та зміцнення психічного здоров’я учасників освітнього процесу, формування в учнівської молоді прагнення до ведення здорового способу життя, підтримку позитивного психоемоційного стану в соціально-напружених і кризових ситуаціях, особливо в період карантину. Особлива увага приділялася профілактиці стресових і постстресових станів, порушень у психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти, вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді, девіантної поведінки молоді тощо.

Виходячи із завдань психологічного супроводу зі здобувачами освіти проводилася діагностична робота: вивчалися індивідуальні особливості здобувачів освіти – тип темпераменту, рівень тривожності та самооцінки, рівень розвитку пізнавальних процесів та навчальної  мотивації, міжособистісні взаємовідносини. На основі отриманих результатів здобувачі освіти отримали рекомендації щодо оптимізації та корекції особистісних рис характеру, оволодіння прийомами саморегуляції, подолання стресових станів та хвилювання тощо:

Методика «Самооцінка психічних станів»;

Визначення типу темпераменту за методикою Г. Айзенка;

Методика показників та форм агресії (за методикою А.Басса та А. Дарки, адаптація О.Осницького);

Експрес-діагностика Г. Айзенка характерологічних особливостей особистості;

Методика виявлення комунікативних і організаторських схильностей;

Діагностика міжособистісних взаємин Т.Лірі;

Методика вивчення рівня невербальної креативності.

Під час дистанційного і змішаного навчання діагностична робота проводилася за допомогою онлайн-сервісів та програм тестування: Google-форм, Online Test Pad (режим доступу: https://onlinetestpad.com/hzuv6vr6nfrkg ).

Протягом навчального року проводилися заняття з розвитку та формування відповідальної поведінки та здорового способу життя, толерантного спілкування, формування навичок поведінки у разі маніпулятивного спілкування, формування цінності життя та відповідального ставлення до особистісного здоров’я, формування навичок саморегуляції та виходу зі стресових станів за програмами:

Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;

Програма «Профілактика ВІЛ/ІПСШ та формування відповідальної безпечної поведінки серед молоді»;

Програма «Формування навичок безпечної поведінки». Частина 2. Я вмію себе захистити;

Програма тренінгових занять з профілактики вживання психоактивних речовин (ПАР) підлітками та молоддю «Будь незалежним!»;

Просвітницька програма  для учнівської молоді «Від мрії до реальності»;

Програма «Усвідомлене і відповідальне батьківство».

Психологічне консультування було спрямоване на надання учасникам освітнього процесу інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної культури.

У 2020-2021 н.р. було започатковано онлайн-консультування через блог практичного психолога (Режим доступу: https://blogpsyhologdnzmvputd.blogspot.com/ ) та впроваджено нові форми групової роботи – проведення психологічних занять онлайн в умовах карантину та дистанційного режиму. На блозі практичного психолога розміщувалась просвітницька інформація для всіх учасників освітнього процесу на теми: «Онлайн-спілкування зі здобувачами освіти: психологічні особливості побудови успішної взаємодії та формування культури само презентації», «Профілактика емоційного вигорання у педагогів», «Вплив зайнятості на зниження рівня тривоги й поліпшення емоційного стану», «Як не піддатися загальній паніці», «Вплив засобів масової інформації на психіку людей», «Перебування в соцмережах під час карантину: фейки та перевірка фактів», «Як важливо навчитися опановувати себе та керувати своїми емоціями» та інші. 

Психологічна просвіта учасників освітнього процесу також здійснювалася через онлайн-інформаційну платформу з інформацією про «телефони довіри», адреси і режими роботи спеціалізованих лікарень, психологічних центрів допомоги, інших фахівців.

У навчальному році практичним психологом закладу освіти було охоплено всіма видами психологічних послуг 636 здобувачів освіти. Зокрема, проведено: індивідуальні та групові психологічні консультації з 473 здобувачем освіти; охоплено індивідуальною та груповою корекційно-розвитковою роботою 416 здобувачів освіти. У заходах просвітницько-профілактичного спрямування брали участь понад 588 здобувачів освіти, 36 педагогів, 13 батьків.

У 2020-2021 навчальному році робота бібліотеки була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Положення про бібліотеку професійно-технічного навчального закладу, нормативних документів Міністерства освіти України, Статуту закладу освіти.

Під час навчального року бібліотеки ДНЗ «МВПУТД» визначили своїм пріоритетом діяльності: зберегти в полі впливу своїх користувачів, максимально забезпечуючи їхні соціокультурні та інформаційні запити.

Бібліотекарі обслуговували учасників освітнього процесу як у традиційному режимі, так і дистанційно. Зокрема, налагоджено систему інформування про графік роботи та анонси заходів у карантинний період: оголошення розміщувалися на сайті закладу освіти, соціальних мережах, Google Classroom.

На допомогу педагогам, здобувачам освіти, для формування ключових компетентностей бібліотекарі використовували різноманітні форми роботи: інформаційні дні, вікторини, відеоподорожі, інтелектуальні аукціони, бібліографічні огляди, конкурси, бесіди, консультації, тематичні дні, виставки. Також в бібліотеках постійно велась робота щодо формування, обробки та збереження книжкового фонду згідно з інструкцією «Про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури». Станом на 30.06.2021 року загальний бібліотечний фонд складає 32205 примірників, підручників.

Робота з інформаційного забезпечення освітнього процесу охоплювала в собі цілу систему заходів з вивчення запитів книгокористувачів: аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди, спостереження.

Систематично бібліотекарі проводили консультативну роботу для здобувачів освіти,  викладачів, майстрів в/н у підготовці та проведенні конкурсів, предметних тижнів, методичних комісій, написанні дипломних і курсових робіт.

З цією метою у книгозбірнях оформлені тематичні художньо-ілюстративні стелажі, виставки літератури, папки.

Протягом року у бібліотеці були оформлені:

Виставки: виставка-застереження «Увага! Діти на дорозі», виставка – нагадування «Скорботна свічка пам’яті святої» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, книжкова виставка до Дня боротьби з ненормативною лексикою, виставка – нагадування  «Небесна Сотня воїнів Майдану» до Дня Героїв Небесної Сотні, виставка-застереження до Дня безпеки в Інтернеті, виставка «Нехай не згасне полум’я любові» до Дня Святого Валентина, виставка - експозиція «Героїзм та мужність ліквідаторів ЧАЕС», книжкова виставка до Дня студента, виставка-перегляд «Солдати безсмертя», ілюстративно-тематична виставка  «День Європи в Україні», тематична виставка – поради «Азбука сімейного життя» До дня Матері в Україні  та до Міжнародного дня сім’ї, виставка-плакат «Конституція – основа моєї держави»  до дня Конституції України.

Тематичні стенди: «Світ професії:від мрії до реальності», «Україна - нація героїв», «Чорнобиль-35».

Тематичні ілюстровані перегляди: «Ольшанців  слава невмируща», «Європейські письменники – ювіляри 2020 року», «Україна – єдина Соборна держава»,«В об’єктиві - Європа».

Тематичні книжкові полиці: «Держави славна назва – Соборна Україна»,  «Шевченкове слово в віках не старіє», «Без мови рідної народу нашого нема», «Торгівля людьми: тенета небезпеки», «Булінг: зупинимо насильство разом!», «Кохання - романтичне, хвороба-ні!», «Мистецтво володіти собою», «Сучасність. Молодь. Духовність», «Дорога до себе…», «Нам з Землею разом жити», «Сто див мальовничої України»,  «Світ починається з краси», «Миколаїв - історії скарбниця», «Герої Миколаївщини», «Цілющий напій – краю мій».

Інформаційні бюлетені: «Позитивні зміни в організмі людини, яка кинула палити» до Всесвітнього дня без тютюну», «Цікаві факти про українську мову», «Символ національної єдності» до дня народження Т.Г.Шевченка, «Я маю в серці те, що не вмирає» до  150-річчя з дня народження Лесі Українки, «У рідному краю цвітуть вишиванки» до Дня вишиванки.  

  Проведені масові заходи: шоу-година «Є в коханні будні і свята» Дня Святого Валентина, історичний екскурс «Нація UA: до Дня Героїв» - До Дня Героїв Небесної Сотні, свято сатири та гумору «Жменька сміху всім на втіху», флеш-моб «Одягни вишиванку» до Дня Вишиванки, тематична година «Вишиванка - наш генетичний код».

  Під час дистанційного навчання були проведені: онлайн-презентація книги Б.Білика «Героями не народжуються»,  онлайн-зустріч з головою  обласної Спілки письменників Миколаєва письменницею В. Марущак, патріотична онлайн-мандрівка «Не загасити пам’яті вогонь…» до Дня пам’яті та примирення, та Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

  Також у фойє корпусів були розміщені листівки – поздоровлення  для  учнівського і педагогічного колективів: до дня кравця, дня перукаря, дня фотографа;  оформлено святкові привітання до Дня захисника України, Міжнародного жіночого дня,  до Дня працівників текстильної і легкої промисловості.

Фізичне виховання за заняття спортом посідають гідне місце в освітньому процесі, виховній роботі з учнівською молоддю в ДНЗ «МВПУТД» і має два основні напрямки: фізкультурно-оздоровчий та спортивно-масовий і побудовані відповідно до законів України «Про освіту» та «Про фізичну культуру і спорт».

Основними цілями роботи з фізичного виховання є: формування у здобувачів освіти ціннісного ставлення до занять з фізичної культури; створення в учнівському середовищі мотиваційної моделі сприйняття фізичного виховання та спорту; гармонійний фізичний розвиток молоді; популяризація здорового способу життя; збереження та зміцнення здоров`я молоді; створення системи виявлення обдарованої молоді та забезпечення підготовки здобувачів освіти до участі у спортивних змаганнях.

Протягом навчального року ДНЗ «МВПУТД» був активним учасником міських, обласних і Всеукраїнських заходів:

спортивний захід, присвячений Всеукраїнському Олімпійському тижню та Дню фізичної культури і спорту за участі спортсменів МСУ з легкої атлетики – Грицак Ю, Олійник О;

перший етап Всеукраїнських спортивно-масових заходів «Олімпійський день Челендж» з МСУ легкої атлетики Юрієм Грицаком;

 онлайн – семінар для керівників ФВ професійної(професійно-технічної) освіти Миколаївської області. Терещенко І.В. розкрила тему «Впровадження інноваційних підходів в освітній процес, як спосіб підвищення мотивації здобувачів освіти до занять фізичної культурою»;

участь у І етапі онлайн-змагання «Sport in our life» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області (ІІ місце);

змагання з настільного тенісу в залік Спартакіади училища 2020-2021 н.р.;

турнір з шахів «Шахова атака» в залік Спартакіади училища 2020-2021 н.р.;

захід до Всесвітнього дня Довкілля «#OlympicLab» серед здобувачів освіти, в рамках проведення проекту «Екологічний модуль», який реалізується регіональним відділенням НОК, проведений викладачем ФК Карпенко Т.А.;

Олімпійський урок, присвячений ХХХІІ літнім Олімпійським іграм у Токіо, проведений МСУ з легкої атлетики, керівником ФВ Терещенко І.В.

участь Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході «Рух-це здорово» на стадіоні  парку «Перемога»;

турнір з волейболу присвячений  ХХХІІ літнім Олімпійським іграм у Токіо;

фотоконкурс з Чемпіонами та призерами України «Фото з олімпійцем».

В училищі діє налагоджена система спортивних гуртків. Збірні команди закладу освіти з баскетболу, волейболу, шахів, легкої атлетики є постійними учасниками і переможцями міських і обласних змагань:

І командне місце у ХХ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва 2020-2021 навчального року у змаганнях з настільного тенісу;

І командне місце у ХІХ обласних Молодіжних спортивних іграх серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва 2020-2021 навчального року у змаганнях з шахів ;

ІІІ командне місце у онлайн-змаганнях «Sport in our life» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області.

   За результатами проведення ХХ обласних Молодіжних спортивних ігр серед дівчат ПТНЗ м. Миколаєва 2020-2021 навчального року ДНЗ «МВПУТД» зайняв І загальне місце.

 

 

 

 
  сайт создан студией Мотив